Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

XIV Gminny Konkurs Ekologiczny

Po czteroletniej przerwie 2 czerwca 2023 r. w Głojscach odbył się XIV Gminny Konkurs Ekologiczny, którego organizatorami była Gmina Dukla i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Głojscach we współpracy z Zespołem Karpacki Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Nadleśnictwem Dukla.
Nagrody dla uczestników ufundowali organizatorzy i Magurski Park Narodowy. Do rywalizacji przystąpili uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Gminy Dukla. Rywalizowali oni w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII-VIII.
Pierwsza część obejmowała test wiedzy z zakresu ochrony środowiska (w tym pytania dotyczące programu „Czyste Powietrze”), ochrony przyrody i gospodarowania odpadami komunalnymi. Druga część polegała na przygotowaniu plakatu promującego segregację odpadów i to był grupowy etap konkursu, który był zaliczany tylko dla klasyfikacji drużynowej. Dzięki zaangażowaniu uczniów stał on na bardzo wysokim poziomie.
 
LAUREACI KONKURSU:
kategoria: klasy IV-VI
1 miejsce – Mikołaj Wojdyła – Łęki Dukielskie
2 miejsce – Mateusz Szczurek – Jasionka
3 miejsce – Jarosław Bilica – Tylawa
 
kategoria: klasy VII-VIII
1 miejsce – Lena Miśkowiec – Jasionka
2 miejsce – Franciszek Szyndak – Głojsce
3 miejsce – Magdalena Jastrzębska – Jasionka
 
klasyfikacja drużynowa:
1 miejsce – Jasionka
2 miejsce – Wietrzno
3 miejsce – Łęki Dukielskie

fot. Katarzyna Adamska

Dodatkowo dla uczestników konkursu i ich opiekunów zorganizowano wycieczkę. Mieli oni okazje odwiedzić największą w Polsce zaporę wodną oraz „przespacerować się w powietrzu” podziwiając w tym czasie niesamowitą panoramę Bieszczadów i Jeziora Solińskiego podczas przejazdu kolejką gondolową. Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego pozwoliło zapoznać się z bieszczadzką przyrodą.

Ani do kosza, ani do PSZOK

Podczas eksploatacji auta gromadzi się sporo części, elementów i płynów (np. szyby, zderzaki), których trzeba się pozbyć. Niewiele z nich może trafić do zwykłych pojemników na odpady. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie stanowią one odpadów komunalnych i nie mogę być odebrane przez gminę w ramach funkcjonującego systemu, nie zostaną również przyjęte w Gminny Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Dukli.  Mieszkańcy, którzy sami przeprowadzają naprawy powinni dostarczyć części samochodowe do stacji demontażu pojazdów lub innych punktów uprawnionych do ich zbiórki we własnym zakresie. Za ich przyjęcie może zostać pobrana opłata. Jeśli naprawy auta dokonaliśmy w warsztacie, to nie ma problemu, bo zużyte części samochodowe pozostawiamy u mechanika.

Wyjątek stanowią zużyte opony z samochodów osobowych, które są przyjmowane zarówno w GPSZOKu, jak również podczas corocznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (limit 4 szt. na nieruchomość).

Dzikie wysypiska śmieci

Pomimo, że obowiązująca ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) nakłada na właścicieli nieruchomości oraz zarządców terenu obowiązek dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości, zwłaszcza pozbywanie się odpadów w sposób zgodny z przepisami to proceder nieustannie powstających nowych wysypisk śmieci istnieje nadal i stanowi poważny problem.

Dzikie wysypiska śmieci – to miejsca, gdzie odpady składowane są nielegalnie. Są niezabezpieczone i nieprzystosowane do pełnienia funkcji składowisk odpadów, stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także zdrowia ludzi.  Powodują zagrożenie dla ptaków i zwierząt, które traktują  te śmieci jako pożywienie.

Wywiezione na łąkę, czy też do lasu, wrzucone do rowu, wody odpady szybko nie znikną – będą szpecić środowisko przez co najmniej kilka kolejnych lat. Składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z  ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) lub odpowiedzialności za wykroczenia w myśl przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281 z późn. zm.). Koszty utylizacji odpadów pochodzących z dzikich wysypisk gmina pokrywa z opłat za wywóz śmieci pobieranych od mieszkańców. Oznacza to, że wszyscy płacimy za te osoby, które pozbywają się odpadów z terenu nieruchomości w sposób nielegalny, mimo, iż odpady zmieszane i segregowane odbierane są sprzed posesji, a odpady problemowe można zawieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli, przy ul. Bernardyńskiej.

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Od stycznia 2021 r. na terenie Gminy Dukla obowiązuje Uchwała nr XXVIII/193/20 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., poz. 3072).

Właściciele w/w nieruchomości mają obowiązek płacić 150,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli są one zbierane w sposób selektywny, po wcześniejszym złożeniu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższy obowiązek wynika z art. 6i ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz.888), zgodnie z którym „obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie komunalnymi powstaje: w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domek letniskowy i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.”

Wzór deklaracji dostępny jest w zakładce deklaracja -> nowa deklaracja rekreacyjne.