Ani do kosza, ani do PSZOK

Podczas eksploatacji auta gromadzi się sporo części, elementów i płynów (np. szyby, zderzaki), których trzeba się pozbyć. Niewiele z nich może trafić do zwykłych pojemników na odpady. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie stanowią one odpadów komunalnych i nie mogę być odebrane przez gminę w ramach funkcjonującego systemu, nie zostaną również przyjęte w Gminny Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Dukli.  Mieszkańcy, którzy sami przeprowadzają naprawy powinni dostarczyć części samochodowe do stacji demontażu pojazdów lub innych punktów uprawnionych do ich zbiórki we własnym zakresie. Za ich przyjęcie może zostać pobrana opłata. Jeśli naprawy auta dokonaliśmy w warsztacie, to nie ma problemu, bo zużyte części samochodowe pozostawiamy u mechanika.

Wyjątek stanowią zużyte opony z samochodów osobowych, które są przyjmowane zarówno w GPSZOKu, jak również podczas corocznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (limit 4 szt. na nieruchomość).

Dzikie wysypiska śmieci

Pomimo, że obowiązująca ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) nakłada na właścicieli nieruchomości oraz zarządców terenu obowiązek dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości, zwłaszcza pozbywanie się odpadów w sposób zgodny z przepisami to proceder nieustannie powstających nowych wysypisk śmieci istnieje nadal i stanowi poważny problem.

Dzikie wysypiska śmieci – to miejsca, gdzie odpady składowane są nielegalnie. Są niezabezpieczone i nieprzystosowane do pełnienia funkcji składowisk odpadów, stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także zdrowia ludzi.  Powodują zagrożenie dla ptaków i zwierząt, które traktują  te śmieci jako pożywienie.

Wywiezione na łąkę, czy też do lasu, wrzucone do rowu, wody odpady szybko nie znikną – będą szpecić środowisko przez co najmniej kilka kolejnych lat. Składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z  ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) lub odpowiedzialności za wykroczenia w myśl przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281 z późn. zm.). Koszty utylizacji odpadów pochodzących z dzikich wysypisk gmina pokrywa z opłat za wywóz śmieci pobieranych od mieszkańców. Oznacza to, że wszyscy płacimy za te osoby, które pozbywają się odpadów z terenu nieruchomości w sposób nielegalny, mimo, iż odpady zmieszane i segregowane odbierane są sprzed posesji, a odpady problemowe można zawieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli, przy ul. Bernardyńskiej.

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Od stycznia 2021 r. na terenie Gminy Dukla obowiązuje Uchwała nr XXVIII/193/20 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., poz. 3072).

Właściciele w/w nieruchomości mają obowiązek płacić 150,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli są one zbierane w sposób selektywny, po wcześniejszym złożeniu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższy obowiązek wynika z art. 6i ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz.888), zgodnie z którym „obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie komunalnymi powstaje: w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domek letniskowy i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.”

Wzór deklaracji dostępny jest w zakładce deklaracja -> nowa deklaracja rekreacyjne.

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust.  3 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych będzie prowadzona w oparciu o złożone oświadczenia właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Druk oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli oraz na stronie internetowej. 
Wypełnione oświadczenia można przesłać pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Urzędu, lub u sołtysa.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Deklaracje

Na terenie Gminy Dukla obowiązuje zasada, że oplata za odpady naliczana jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Każdy właściciel nieruchomości musi złożyć deklarację, w której informuje ile osób zamieszkuje na danej posesji lub w mieszkaniu. Przypominamy o konieczności korekty deklaracji w przypadku, gdy zmieniła się liczba mieszkańców.

Nieuczciwe praktyki(zaniżanie liczby mieszkańców) mają wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami.  Gdy śmieci przybywa, a wpływy z opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów nie rosną, koszty trzeba przerzucić na tych, którzy są zarejestrowani w systemie i uczciwie płacą swoje należności.

Odpady folii i sznurka

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania odpadów, jeżeli na terenie gminy znajdują się gospodarstwa rolne.

Na terenie Gminy Dukla odpady te będą przyjmowane nieodpłatnie w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bernardyńskiej (stare wysypisko) w dniach 7-11.09.2020 w godz. od 8:00 do 14:00.

Odbiorem odpadów  folii rolniczej i sznurka z terenu naszej gminy zajmuje się firma „FOLPAP” z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 33, 38-300 Gorlice.

Po tym terminie rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii powstającej w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów: