Gminny Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych

Harmonogram pracy GPSZOK-u w Dukli

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli od kwietnia 2024 r. będzie otwarty dla mieszkańców  Gminy Dukla w następujące dni:

wtorek          – 7.30  – 14.30
sobota          – 7.30  – 14.30

Uwaga! Przy oddawaniu odpadów prosimy o zabieranie naklejek (kodów) na worki celem identyfikacji czy nieruchomość z której pochodzą odpady znajduje się w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie gminy, czyli czy została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tej nieruchomości.

Kontakt:

Urząd Miejski w Dukli

ul. Trakt Węgierski 11 – pok. 104

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

13 432 91 70 – Adriana Farbaniec

 

Adres:

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli

ul. Bernardyńska (dawne składowisko odpadów)

38-450 Dukla

e-mail: abozetka@dukla.pl

Mapa:

gpszok_dukla

Co można oddawać do GPSZOK-u?

Na terenie Dukli został utworzony PSZOK,  do którego, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy mogą oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

 • tworzywa sztuczne,
 • metal,
 • papier i tekturę,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • papier,
 • szkło,
 • zużyte oleje silnikowe, chemikalia,
 • zużyte baterie,
 • akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,
 • bioodpady,
 • chemikalia,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie (odpady tylko z drobnych remontów),
 • przeterminowane leki,
 • odpady nieklasyfikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych,
 • tekstylia i odzież,
 • materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian),
 • odpadowa papa.

Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.