Najczęściej zadawane pytania

Co się stanie, jeżeli nie będę segregował(-a) odpadów ?

W takim wypadku w trybie decyzji administracyjnej opłata zostanie zmieniona na nową, wyższą, zgodnie ze stawką naliczaną jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

Kto  ustala stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

 Stawki  ustala  Rada  Miejska w Dukli, w formie uchwały. Na wysokość opłaty wpływa ilość odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców, koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty administracyjne systemu.

Czy w deklaracji należy wpisać osoby zameldowane, czy faktycznie mieszkające w danym gospodarstwie?

 Należy wpisać osoby faktycznie przebywające w danym gospodarstwie. Liczba osób zameldowanych nie musi się zgadzać z liczbą osób stale przebywających. A w kontekście systemu zagospodarowania odpadów najważniejsza jest informacja, ile osób wytwarza odpady.

Jak gmina sprawdzi, czy podaliśmy prawdziwe dane w deklaracji?

W sytuacji wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być m.in. zeznania świadków, jak również wszelkie inne dowody zgodnie z art. 75 kodeksu postępowania administracyjnego. Gmina może też uzyskać informacje od firmy wywożącej odpady – informacje o przepełnieniu pojemników również mogą świadczyć o zaniżeniu rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Dodatkowo są przeprowadzane w terenie wyrywkowe kontrole prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Czy pracownicy z firmy odbierającej od nas odpady  mają prawo sprawdzać zawartość naszych pojemników czy też worków?

Od momentu gdy firma  odbierze worek z wytworzonymi przez nas odpadami, przestają one być naszą własnością, ich właścicielem staje się gmina. Nie ma więc przeszkód, by firma, z którą gmina podpisała umowę, sprawdziła ich zawartość. Zresztą tylko sprawdzając zawartość worków czy pojemników, gmina (za pośrednictwem firmy) może wytknąć nam błędy w zakresie segregacji odpadów, dzięki czemu nie tylko nauczymy się prawidłowych nawyków, lecz także uda się wyłapać tych, którzy nie stosują się do zasad selektywnej zbiórki.

Na co zostają przeznaczane opłaty, które trafiają do gmin?

Pieniądze zebrane z opłat za odpady komunalne mogą zostać przeznaczone wyłącznie na:

– odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
– tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
–    obsługę administracyjną tego systemu;

Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi odpadami komunalnymi ?

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego odpady będzie sprawować gmina.

Czy trzeba myć butelki i inne opakowania, a z butelek zrywać etykiety przed wrzuceniem do pojemnika na segregację?

Nie, nie trzeba. Opakowania muszą być tylko puste. Należy je ewentualnie jedynie przepłukać aby nie pozostawiać w środku np. resztek jedzenia.