Odpady z nieruchomości niezamieszkałych – FIRMY

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych ( tj. szkoły, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości niezamieszkałych  na których powstają odpady komunalne itp.) z godnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki ( worki), służące do zbierania odpadów komunalnych i pozbywania się z zebranych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i z przepisami odrębnymi.

Wykonując powyższy obowiązek, podmioty o których mowa obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

– gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

Podmioty na terenie Gminy Dukla, nadal będą kontrolowane pod względem posiadania umów oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dukli – pok. 104 lub pod numerem tel. 13 432 91 70.