Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Od stycznia 2021 r. na terenie Gminy Dukla obowiązuje Uchwała nr XXVIII/193/20 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., poz. 3072).

Właściciele w/w nieruchomości mają obowiązek płacić 150,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli są one zbierane w sposób selektywny, po wcześniejszym złożeniu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższy obowiązek wynika z art. 6i ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz.888), zgodnie z którym „obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie komunalnymi powstaje: w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domek letniskowy i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.”

Wzór deklaracji dostępny jest w zakładce deklaracja -> nowa deklaracja rekreacyjne.