Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust.  3 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych będzie prowadzona w oparciu o złożone oświadczenia właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Druk oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli oraz na stronie internetowej. 
Wypełnione oświadczenia można przesłać pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Urzędu, lub u sołtysa.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.