Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Dzikie wysypiska śmieci

Pomimo, że obowiązująca ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) nakłada na właścicieli nieruchomości oraz zarządców terenu obowiązek dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości, zwłaszcza pozbywanie się odpadów w sposób zgodny z przepisami to proceder nieustannie powstających nowych wysypisk śmieci istnieje nadal i stanowi poważny problem.

Dzikie wysypiska śmieci – to miejsca, gdzie odpady składowane są nielegalnie. Są niezabezpieczone i nieprzystosowane do pełnienia funkcji składowisk odpadów, stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także zdrowia ludzi.  Powodują zagrożenie dla ptaków i zwierząt, które traktują  te śmieci jako pożywienie.

Wywiezione na łąkę, czy też do lasu, wrzucone do rowu, wody odpady szybko nie znikną – będą szpecić środowisko przez co najmniej kilka kolejnych lat. Składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z  ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) lub odpowiedzialności za wykroczenia w myśl przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281 z późn. zm.). Koszty utylizacji odpadów pochodzących z dzikich wysypisk gmina pokrywa z opłat za wywóz śmieci pobieranych od mieszkańców. Oznacza to, że wszyscy płacimy za te osoby, które pozbywają się odpadów z terenu nieruchomości w sposób nielegalny, mimo, iż odpady zmieszane i segregowane odbierane są sprzed posesji, a odpady problemowe można zawieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli, przy ul. Bernardyńskiej.

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Od stycznia 2021 r. na terenie Gminy Dukla obowiązuje Uchwała nr XXVIII/193/20 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., poz. 3072).

Właściciele w/w nieruchomości mają obowiązek płacić 150,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli są one zbierane w sposób selektywny, po wcześniejszym złożeniu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższy obowiązek wynika z art. 6i ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz.888), zgodnie z którym „obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie komunalnymi powstaje: w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domek letniskowy i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.”

Wzór deklaracji dostępny jest w zakładce deklaracja -> nowa deklaracja rekreacyjne.

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust.  3 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych będzie prowadzona w oparciu o złożone oświadczenia właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Druk oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli oraz na stronie internetowej. 
Wypełnione oświadczenia można przesłać pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Urzędu, lub u sołtysa.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Deklaracje

Na terenie Gminy Dukla obowiązuje zasada, że oplata za odpady naliczana jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Każdy właściciel nieruchomości musi złożyć deklarację, w której informuje ile osób zamieszkuje na danej posesji lub w mieszkaniu. Przypominamy o konieczności korekty deklaracji w przypadku, gdy zmieniła się liczba mieszkańców.

Nieuczciwe praktyki(zaniżanie liczby mieszkańców) mają wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami.  Gdy śmieci przybywa, a wpływy z opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów nie rosną, koszty trzeba przerzucić na tych, którzy są zarejestrowani w systemie i uczciwie płacą swoje należności.

Odpady folii i sznurka

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania odpadów, jeżeli na terenie gminy znajdują się gospodarstwa rolne.

Na terenie Gminy Dukla odpady te będą przyjmowane nieodpłatnie w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bernardyńskiej (stare wysypisko) w dniach 7-11.09.2020 w godz. od 8:00 do 14:00.

Odbiorem odpadów  folii rolniczej i sznurka z terenu naszej gminy zajmuje się firma „FOLPAP” z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 33, 38-300 Gorlice.

Po tym terminie rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii powstającej w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów:

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gmina Dukla po raz kolejny organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  Przypominamy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych według harmonogramu odbywa się tylko po zgłoszeniu telefonicznym:

FBSerwis Karpatia – 13 436 81 61, 13 436 89 40

lub

Urząd Miejski w Dukli – 13 432 91 70.

Odpady będą odbierane w następujących terminach:

  • Cergowa, Jasionka, Dukla i Nadole – 1 września 2020 r., zgłoszenia do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00;
  • Równe, Zboiska, Łęki Dukielskie i Wietrzno – 12 września 2020 r., zgłoszenia do 11 września 2020 r. do godz. 15:00;
  • Teodorówka, Głojsce, Iwla, Chyrowa, Ropianka, Olchowiec, Nowa Wieś, Lipowica, Mszana, Trzciana, Tylawa, Barwinek, Zawadka Rymanowska – 19 września 2020 r., zgłoszenia do 18 września 2020 r. do godz. 15:00.

Uwaga – zmiana numeru konta

Informacja ważna dla mieszkańców Gminy Dukla.
Od 1 lutego 2020 roku zmienia się nr konta do wpłat za odpady komunalne Gminy Dukla.

Wpłaty prosimy dokonywać na nowy poniższy nr rachunku: 
nr rachunku: 57 1130 1105 0005 2141 2520 0022

Ceny za odpady komunalne – problem nie tylko Gminy Dukla!

Śmieci były, są i niestety będą!!! Często w ten sposób myślimy i podchodzimy do problemu jakim są nasze domowe śmieci,  które poprzez wszystkie zmiany prawne mające na celu ochronę środowiska sprawiają, że wszyscy pomału mamy dość tematu wzrostu cen za ich odbiór. Wszyscy mówią i piszą o ekologii i potrzebie dbania o środowisko, ale już mało kto wspomina jak duże koszty za to musimy ponosić.

            Czasy gdy odpady trafiały na wysypiska, takie jak np. to już zamknięte w Dukli, już się skończyły na dobre – zabrania tego prawo! Zakaz składowania odpadów sprawił, że większość z odpadów, które trafiały na składowiska już tam trafiać nie może. Odpady muszą być w tej chwili w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi, a następnie frakcja palna musi trafiać do specjalistycznych spalarni.

            Sposób postępowania z odpadami w ten sposób, nie budziłby wątpliwości gdyby nie jedno zastrzeżenie. Co w przypadku gdy w promieniu 200-300 km od Dukli nie ma spalarni, która by chciała przyjąć nasze odpady? Nagle okazuje się, że gminy naszego regionu w tym też gmina Dukla musi ponosić koszty związane z dodatkowym transportem odpadów. Niewystarczająca liczba spalarni sprawia również, że takie instalacje mają możliwość zawyżania cen, bo w przypadku braku możliwości oddania odpadów do innej  spalarni, musimy być skazani na przedsiębiorcę, który w ogóle wyrazi zgodę na przyjęcie naszych śmieci. 

            Mamy XXI wiek, czasy gdzie technologia cały czas się poprawia i pojawiają się coraz to aktualniejsze nowinki i rozwiązania techniczne, a mimo to dochodzi do sytuacji (choćby w sąsiedniej gminie Nowy Żmigród), że firmy przestają odbierać odpady, bo nie ma przedsiębiorstwa, które może je zagospodarować!!

            Mając na uwadze powyższe problemy zwracamy się do mieszkańców Naszej Gminy o bardzo racjonalne postępowanie z odpadami. Ciągły wzrost ilości wytwarzanych odpadów sprawia, że gminy ponoszą coraz większe koszty związane z odbiorem i utylizacją odpadów –  koszty te bezpośrednio odczuwają mieszkańcy w stawkach za odpady.

            Podczas codziennego funkcjonowania w naszych gospodarstwach domowych pamiętajmy o kilku bardzo prostych zasadach, które pozwolą ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów, a co za tym idzie pozwoli to na wyhamowanie tempa wzrostu cen za odpady. Oto kilka dobrych rad na ograniczenie wytwarzanych odpadów:

  1. Odpady biodegradowalne wyrzucajmy na przydomowy kompostownik – niestety wielu mieszkańców mimo, że posiada przydomowy kompostownik wrzuca je do odpadów niesegregowanych – pamiętajmy takie pojemniki i kosze nie będą odbierane!! Ten sposób postępowania powoduje największy wzrost ilości odpadów i generuje duże koszty.
  2. Racjonalne zakupy – ilość jedzenia, które marnujemy, a następnie wyrzucamy do kosza na śmieci sprawia, że w ciągu roku z terenu naszej gminy wywozimy przypuszczalnie około 300 ton odpadów więcej!! W Polsce średnio każdy mieszkaniec marnuje około 235 kg jedzenia rocznie – przyjmując bardzo optymistycznie, że w gminie Dukla jest to tylko 20 kg to i tak w skali całej gminy wychodzą ilości kosmiczne – około 300 ton!! Koszty zbiórki i utylizacji odpadów niesegregowanych w 2019 r. kształtują się na poziomie 1068,67 zł za 1 tonę.

W przypadku prawidłowego postępowania z resztkami jedzenia cena za odpady kształtowałaby się na poziomie 2-3 zł mniej od obecnie obowiązujących stawek.

  • Zamiast kupować butelki z wodą korzystajmy z pojemnika filtrującego wodę. To nie tylko wpłynie na ograniczenie ilości pustych butelek po wodzie, ale będzie z korzyścią dla naszego domowego budżetu!
  • Idąc na zakupy – weźmy z sobą kosz na zakupy lub torby wielokrotnego użytku.