Nowe stawki za odpady komunalne

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 marca 2018 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 z póź.zm.)

Burmistrz Dukli zawiadamia, że uchwałą Rady Miejskiej w Dukli nr XLIX/329/18 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r., poz. 599) została zmieniona stawka za odpady komunalne. Obowiązujące stawki od 1 marca 2018 r. to:

za odpady segregowane       – 11,00 zł

za odpady niesegregowane – 20,00 zł

Zmiana stawki nie powoduje obowiązku składania przez właścicieli nieruchomości nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wysyłane są zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako: liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość podana w deklaracji pomnożona przez nową stawkę opłaty. Opłatę należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Dotychczas obowiązujące terminy opłat nie ulegają zmianą i pozostają one w niezmienionej formie tj.

 • za styczeń i luty                          – do 10 marca
 • za marzec i kwiecień                – do 10 maja
 • za maj i czerwiec                        – do 10 lipca
 • za lipiec i sierpień                      – do 10 września
 • za wrzesień i październik     – do 10 listopada
 • za listopad i grudzień              – do 10 stycznia następnego roku.

 Skąd konieczność zmian?

System zakłada, aby dochody uzyskane z opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły w całości poniesione koszty jego funkcjonowania. Zgodnie z art. 6 r. ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat  gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 3. obsługi administracyjnej tego systemu,
 4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Na wysokie koszty związane z odbiorem odpadów wpływają:

 1. Odległość Gminy Dukla do RIPOK-u w Krośnie do, którego muszą być oddawane odpady zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Obszar Gminy Dukla, z którego odbierane są odpady jest dużo większy niż obszar gmin sąsiednich.
 3. Koszty usługi związanej z transportem i odbiorem odpadów z terenu Gminy Dukla, którą świadczy firma wyłoniona w drodze przetargu publicznego, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę. Jednakże koszt odbioru i transportu odpadów zaoferowane przez tego wykonawcę jest dwukrotnie wyższy w stosunku do roku 2017.
 4. Wzrosły koszty odbioru odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie, do której Gmina Dukla musi przekazywać zebrane odpady niesegregowane i biodegradowalne.
 5. W porównaniu do Gmin sąsiednich wytwarzamy większą ilość odpadów głównie niesegregowanych, mimo iż ilość mieszkańców zamieszkałych jest porównywalna. Wytwarzamy o około 50% więcej odpadów niż Gmina Chorkówka i o około 75% więcej niż Gmina Miejsce Piastowe (większa ilość odpadów wpływa na większe koszty systemu) – dane za 2017 r.

 

Ilość odpadów niesegregowanych za 2017 r.  w Mg (tonach) – cena za 1 tonę w RIPOK-u w Krośnie 378,00 zł Ilość wytworzonych odpadów biodegradowalnych w Mg (tonach) Ilość odebranego popiołu w Mg (tonach)
Gmina Dukla 1 404 140 204
Gmina Chorkówka 937 0,8 45
Gmina Miejsce Piastowe 785 114 208

Informuje jednocześnie, że Gmina Dukla podjęła działania zmierzające do zahamowania wzrostu kosztów odpadów. Ograniczono koszty poniesione na worki (wprowadzono limit worków), jak również ograniczono sposób odbioru odpadów zielonych (odbiór od 1 stycznia tylko w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli).