TRANSPRZĘT DO 2017 ROKU

     W wyniku ogłoszonego przetargu z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla został wyłoniony przedsiębiorca, który będzie świadczył powyższą usługę przez okres kolejnych dwóch lat.
Od 1 stycznia 2016 r. odpady komunalne z terenu Naszej Gminy odbierać będzie w dalszym ciągu Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSPRZĘT.
Informujemy, że harmonogram odbioru odpadów na rok 2016 r. będzie doręczony mieszkańcom przez strażaków lub pracowników firmy Transprzęt. Terminarz można otrzymać także w Urzędzie Miejskim w Dukli – pokój 104 lub pobrać ze strony internetowej http://gospodarkaodpadami.dukla.pl/?page_id=519 .

Pamiętajmy!!!
W związku z koniecznością sukcesywnego wzrostu poziomu odzysku surowców wtórnych, mieszkańcy muszą w większym stopniu zaangażować się w prawidłową segregację odpadów. Tylko dobra i prawidłowa segregacja odpadów w naszych gospodarstwach domowych będzie mogła przynieść wymierne korzyści w postaci czystego środowiska
i stabilizacji cen.
Segregacja odpadów w Naszej Gminie na przestrzeni 2014 r. i 2015 r. uległa znacznej poprawie w stosunku do lat wcześniejszych. Niestety w dalszym ciągu dochodzi do sytuacji, gdzie w odpadach niesegregowanych znajdują się odpady, które należą do grupy odpadów segregowanych, a w workach i pojemnikach przeznaczonych na segregację wraz z surowcami wtórnymi znajdują się odpady zmieszane. W związku z powyższym będzie prowadzona zwiększona kontrola w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.

Andrzej Marczyński