Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 r.

W związku  z rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i kolejnymi zmianami w systemie, narzuconymi przez Ministerstwo Środowiska, również
w naszej Gminie nastąpi „mała rewolucja śmieciowa”. Jedną z ważniejszych zmian, jakie zajdą to wymóg oddzielnej segregacji makulatury, którą będziemy musieli gromadzić w niebieskich pojemnikach, lub workach (przypomnę, że papier był zbierany razem
z tworzywami sztucznymi). Chcąc w jak największym stopniu odciążyć koszty systemu gospodarki odpadami, a jednocześnie chcąc zachować stabilność w jego funkcjonowaniu zostały wprowadzone następujące zmiany:

Pakiet startowy worków na segregacje odpadów:

Do wszystkich mieszkańców nieruchomości z terenu Gminy Dukla z zabudową jednorodzinną dostarczony zostanie pakiet startowy worków do segregacji odpadów tj. worki żółte i zielone na 2018 r. , który dostarczą pracownicy firmy FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.
W przypadku worków niebieskich na papier i popielatych na popiół, ich odbiór odbywał będzie się od 2 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli i u sołtysów. W sytuacji, gdy przekazana ilość worków na 2018 r. okaże się zbyt mała mieszkańcy mogą zakupić dodatkowe worki bezpośrednio od firmy prowadzącej zbiórkę odpadów komunalnych na terenie naszej gminy.

Odbiór odpadów zielonych, biodegradowalnych:

Odbiór odpadów biodegradowalnych (zielonych), a których ilość z roku na rok bardzo drastycznie wzrastała, w znaczący sposób wpływał na wzrost kosztów systemu. W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2018 r. odpady te będą przyjmowane tylko indywidualnie w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli – nie będzie regularnej, co 3-tygodniowej zbiórki. W przypadku regularnego, co 3-tygodniowego odbioru cena za zbiórkę i zagospodarowanie 1 tony odpadów biodegradowalnych od 2018 r. wynosiłaby 750,00 zł (cena za 1 worek brązowy około 12,00 – 15,00 zł)! – byłyby to dodatkowe bardzo duże koszty dla mieszkańców.

Ten sposób postępowania pozwoli na bardziej sprawiedliwe traktowanie osób, które nie oddają odpadów zielonych, a które w ramach wspólnych działań ponoszą z tym związane koszty. W tym miejscu zachęcamy po raz kolejny do kompostowania tego typu odpadów na przydomowych kompostownikach ( http://gospodarkaodpadami.dukla.pl/?p=610#more-610 ).

Odbiór popiołów i żużli paleniskowych:

Odbiór w/w odpadów odbywał się będzie 3 razy w 2018 r. tj. w miesiącu lutym, kwietniu i grudniu. Powodem zmniejszenia częstotliwości zbiórki podobnie, jak w przypadku odpadów zielonych są bardzo duże koszty związane, z co 3 tygodniową zbiórką.

Odbiór szkła

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla odbiór selektywnie zebranego szkła odbywał się będzie regularnie, co 6 tygodni w przypadku domów jednorodzinnych, a w lokalach wielorodzinnych odbiór uzależniony będzie od stopnia zapełnienia pojemników lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Nowy niebieski worek na odpady segregowane:

O 1 stycznia 2018 r. makulaturę, którą do tej pory wrzucaliśmy do żółtego worka przeznaczonego na zmieszane odpady opakowaniowe, musimy gromadzić w odrębnych niebieskich workach (pojemnikach). Nie jest to odosobnione zjawisko, tak samo segregacja po zmianach musi wyglądać w całym kraju, co jest wynikiem nowego rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nowe worki będzie można odebrać u sołtysów i w Urzędzie Miejskim w Dukli.

Co wrzucamy do niebieskiego worka:

– gazety, książki, zeszyty, katalogi, foldery, tekturę, czysty papier, kartony itp.

Co nie wrzucamy do niebieskiego worka:

– artykułów higienicznych, tapet (jest na nich stary klej), zabrudzonego papieru itp.

Aby odzysk makulatury był jak najbardziej efektywny, papier należy sortować „u źródła”, czyli w naszych gospodarstwach domowych.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywał się będzie, podczas organizowanej dwa razy w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych i na bieżąco w GPSZOK-u. W związku z koniecznością odbioru sprzętu kompletnego, zmianie ulega konieczność zgłoszenia tego faktu przez właściciela nieruchomości. Od 2018 r. odbywać się on będzie bezpośrednio z posesji, a zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie bezpośrednio w firmie FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. (13 4368161, 13 4468940) ,w Urzędzie Miejskim w Dukli w pokoju 102 bądź też telefonicznie pod nr tel. 13 4329166, 13 4329151. „CHCESZ ODDAĆ – WCZEŚNIEJ ZADZWOŃ I ZGŁOŚ TO”.

Nowy przedsiębiorca od 2018 r. – FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.

W wyniku ogłoszonego przetargu został wyłoniony nowy przedsiębiorca, który będzie świadczył usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla. Od 1 stycznia 2018 r. odpady komunalne z terenu Naszej Gminy odbierała będzie firma FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., która w latach 2013/2014 odbierała już odpady z naszego regionu.

Andrzej Marczyński