GPSZOK – zmiana terminów pracy!!!

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli w 2017 r. będzie otwarty dla mieszkańców  Gminy Dukla w następujące dni:

Wtorek          – 7.00  – 15.00
Czwartek      – 7.00  – 15.00
Sobota            – 7.00  – 15.00

     Do GPSZOK-u bez konieczności dodatkowych opłat, mieszkańcy Gminy Dukla mogą oddawać odpady segregowane i problemowe, które zalegają w gospodarstwach domowych. Jedynym warunkiem odbioru odpadów w GPSZOK-u jest  potwierdzenie faktu zamieszkiwania na terenie Naszej Gminy.

Odpady jakie są przyjmowane to:

• tworzywa sztuczne,
• metal,
• opakowania wielomateriałowe,
• papier,
• szkło,
• tekstylia,
• zużyte oleje silnikowe, chemikalia,
• zużyte baterie,  akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady zielone,
• zużyte opony,
• odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie (odpady tylko z drobnych remontów w ilości do 200 kg od nieruchomości/rok)

Pamiętajmy!!!

1.      Odpady dostarczane do GPSZOK-u, muszą być posegregowane oddzielnie i przekazywane w godzinach otwarcia punktu:

2.   W GPSZOK-u nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej!!

3.    Transport odpadów do GPSZOK-u mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dukli pokój 104 na parterze jak również na stronie urzędu www.gospodarkaodpadami.dukla.pl

Andrzej Marczyński

Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli