Dzikie wysypiska śmieci

Pomimo, że obowiązująca ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) nakłada na właścicieli nieruchomości oraz zarządców terenu obowiązek dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości, zwłaszcza pozbywanie się odpadów w sposób zgodny z przepisami to proceder nieustannie powstających nowych wysypisk śmieci istnieje nadal i stanowi poważny problem.

Dzikie wysypiska śmieci – to miejsca, gdzie odpady składowane są nielegalnie. Są niezabezpieczone i nieprzystosowane do pełnienia funkcji składowisk odpadów, stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także zdrowia ludzi.  Powodują zagrożenie dla ptaków i zwierząt, które traktują  te śmieci jako pożywienie.

Wywiezione na łąkę, czy też do lasu, wrzucone do rowu, wody odpady szybko nie znikną – będą szpecić środowisko przez co najmniej kilka kolejnych lat. Składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z  ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) lub odpowiedzialności za wykroczenia w myśl przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281 z późn. zm.). Koszty utylizacji odpadów pochodzących z dzikich wysypisk gmina pokrywa z opłat za wywóz śmieci pobieranych od mieszkańców. Oznacza to, że wszyscy płacimy za te osoby, które pozbywają się odpadów z terenu nieruchomości w sposób nielegalny, mimo, iż odpady zmieszane i segregowane odbierane są sprzed posesji, a odpady problemowe można zawieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli, przy ul. Bernardyńskiej.