Archiwum kategorii: Bez kategorii

Dzikie wysypiska śmieci

Pomimo, że obowiązująca ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) nakłada na właścicieli nieruchomości oraz zarządców terenu obowiązek dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości, zwłaszcza pozbywanie się odpadów w sposób zgodny z przepisami to proceder nieustannie powstających nowych wysypisk śmieci istnieje nadal i stanowi poważny problem.

Dzikie wysypiska śmieci – to miejsca, gdzie odpady składowane są nielegalnie. Są niezabezpieczone i nieprzystosowane do pełnienia funkcji składowisk odpadów, stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także zdrowia ludzi.  Powodują zagrożenie dla ptaków i zwierząt, które traktują  te śmieci jako pożywienie.

Wywiezione na łąkę, czy też do lasu, wrzucone do rowu, wody odpady szybko nie znikną – będą szpecić środowisko przez co najmniej kilka kolejnych lat. Składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z  ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) lub odpowiedzialności za wykroczenia w myśl przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281 z późn. zm.). Koszty utylizacji odpadów pochodzących z dzikich wysypisk gmina pokrywa z opłat za wywóz śmieci pobieranych od mieszkańców. Oznacza to, że wszyscy płacimy za te osoby, które pozbywają się odpadów z terenu nieruchomości w sposób nielegalny, mimo, iż odpady zmieszane i segregowane odbierane są sprzed posesji, a odpady problemowe można zawieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli, przy ul. Bernardyńskiej.

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Od stycznia 2021 r. na terenie Gminy Dukla obowiązuje Uchwała nr XXVIII/193/20 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., poz. 3072).

Właściciele w/w nieruchomości mają obowiązek płacić 150,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli są one zbierane w sposób selektywny, po wcześniejszym złożeniu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższy obowiązek wynika z art. 6i ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz.888), zgodnie z którym „obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie komunalnymi powstaje: w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domek letniskowy i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.”

Wzór deklaracji dostępny jest w zakładce deklaracja -> nowa deklaracja rekreacyjne.

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust.  3 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych będzie prowadzona w oparciu o złożone oświadczenia właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Druk oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli oraz na stronie internetowej. 
Wypełnione oświadczenia można przesłać pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Urzędu, lub u sołtysa.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Deklaracje

Na terenie Gminy Dukla obowiązuje zasada, że oplata za odpady naliczana jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Każdy właściciel nieruchomości musi złożyć deklarację, w której informuje ile osób zamieszkuje na danej posesji lub w mieszkaniu. Przypominamy o konieczności korekty deklaracji w przypadku, gdy zmieniła się liczba mieszkańców.

Nieuczciwe praktyki(zaniżanie liczby mieszkańców) mają wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami.  Gdy śmieci przybywa, a wpływy z opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów nie rosną, koszty trzeba przerzucić na tych, którzy są zarejestrowani w systemie i uczciwie płacą swoje należności.

Odpady folii i sznurka

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania odpadów, jeżeli na terenie gminy znajdują się gospodarstwa rolne.

Na terenie Gminy Dukla odpady te będą przyjmowane nieodpłatnie w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bernardyńskiej (stare wysypisko) w dniach 7-11.09.2020 w godz. od 8:00 do 14:00.

Odbiorem odpadów  folii rolniczej i sznurka z terenu naszej gminy zajmuje się firma „FOLPAP” z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 33, 38-300 Gorlice.

Po tym terminie rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii powstającej w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów:

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gmina Dukla po raz kolejny organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  Przypominamy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych według harmonogramu odbywa się tylko po zgłoszeniu telefonicznym:

FBSerwis Karpatia – 13 436 81 61, 13 436 89 40

lub

Urząd Miejski w Dukli – 13 432 91 70.

Odpady będą odbierane w następujących terminach:

  • Cergowa, Jasionka, Dukla i Nadole – 1 września 2020 r., zgłoszenia do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00;
  • Równe, Zboiska, Łęki Dukielskie i Wietrzno – 12 września 2020 r., zgłoszenia do 11 września 2020 r. do godz. 15:00;
  • Teodorówka, Głojsce, Iwla, Chyrowa, Ropianka, Olchowiec, Nowa Wieś, Lipowica, Mszana, Trzciana, Tylawa, Barwinek, Zawadka Rymanowska – 19 września 2020 r., zgłoszenia do 18 września 2020 r. do godz. 15:00.

Pamiętamy o „sprzątaniu Świata”

      W dniu 22 września 2015 r. przy udziale uczniów klas 4-6 z Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie została przeprowadzona akcja sprzątania świata. Celem przeprowadzania powyższych działań jest wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

     W tegorocznej kampanii zwracano szczególną uwagę na konieczność segregacji odpadów już u źródła tj. w gospodarstwach domowych. Część teoretyczną dla młodzieży przedstawił Igancy Bielecki – specjalista ds. edukacji w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli, który w bardzo ciekawy i przejrzysty sposób opisał zasady i zalety prawidłowej segregacji odpadów. Następnie cała grupa młodzieży wraz z opiekunami: Frej Renatą, Kluk Elżbietą, Pilarską Dorotą, Sekretarz Gminy Dukla Haliną Cycak i przedstawicielami Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie: Ignacym Bieleckim i Jakubem Szczurkiem udała się na część praktyczną w rejon domków letniskowych w Tylawie.

Podczas sprzątania zbierane odpady były systematycznie segregowane na poszczególne frakcje tj. szkło – do worka zielonego, a metale, tworzywa sztuczne i makulatura – do worka żółtego. Po uprzątnięciu okolicy na uczestników akcji czekał zasłużony ciepły posiłek przy ognisku.

Składam podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania akcji sprzątania świata, a szczególnie młodzieży z ZSP w Tylawie i ich opiekunom, prezesowi GKiM w Dukli Sp. z o.o. oraz pracownikom ZKPK w Krośnie.

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli

ak2SN851110SN851117SN851111SN851099SN851094ak1SN851095SN851089

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 r.

       Poniższy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dukla za 2014 rok sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dane zawarte w poniższym linku przedstawiają również ilości zebranych odpadów jak również koszty związane z obsługą całego systemu.

Analiza stanu gospodarki odpadami a 2014 r.